SRIK Tartu Restaureerimiskeskuse täienduskoolituse õppekava
Kevad 2020
Täienduskoolitusele registreerimine on alanud!
Õppijate arv üheks õppetsükliks on 20
 Õppekavarühm  Arhitektuur ja linnaplaneerimine
Õppekava nimetus Arhitektuuripärandi ehitushoolduse spetsialist
Õppekava sihtrühm
Valdkonnas tegutsevad töötajad, kellel on vajadus praktiliste ja rakenduslike oskuste järele, et paremini hinnata arhitektuurse pärandi väärtust, selle korrastamise võimalusi ja vajadusel ka koostada hooldusraamatuid ning ellu viia hooldustöid.

Ehitusvaldkonna töötajad, kellel on vaja teostada restaureerimis-ja konserveerimistöid, (sh hooldus- ja parandustöid) arhitektuursele pärandile.

Arhitektuurse pärandi omanikud või haldajad.

Traditsiooniliste ehitusvõtete ja materjalide kasutamise huvilised.

Õppekava maht 125 akadeemilist tundi
Õppekava koosneb kuuest moodulist:
Õpiväljundid:

  1. Tunneb ära ajaloolise arhitektuurse pärandi ja oskab vajadusel otsida abi selle väärtuse hindamiseks ja säilitamiseks.
  2. Oskab hinnata ajaloolise hoone korrastamiseks vajalike tegevuste prioriteetsust, koostada vana hoone hoolduskava (ja seada prioriteete vastavalt väärtusele ja tähtsusele hoone kui terviku säilimisel).
  3. Tunneb traditsioonilisi töövõtteid, mis on vajalikud vanade hoonete hooldamiseks, taastamiseks ning väärtuse ja omapära säilimiseks.
  4. Tunneb traditsioonilisi ja kaasaegseid ehitusmaterjale, mis on ajaloolise hoone korrastamiseks sobivad. Oskab teha keskkonda ja arhitektuurset pärandit hoidvaid valikuid.
  5. Tunneb muinsuskaitse põhimõtteid ja kujunemislugu.
  6. Tunneb miljööväärtuslike alade kaitse põhimõtteid ja eesmärke.
  7. Orienteerub valdkonda reguleerivates õigusaktides.
  8. Teab, kuidas leida ajalooliste hoonete kohta olemas olevaid dokumente arhiividest ja muudest mäluasutustest.
  9. Teab, kuidas dokumenteerida hoone osi jooniste või fotode abil.
Õppetöö:
Õppetöö vorm on sessioonõpe;
 Ehitushooldus spetsialisti täienduskoolituse ainetega alustame veebruaris 2020;
 Õppetöö on jagatud viieks sessiooniks, toimudes kord iga kuu veebruarist maini;
 Iga õppesessioon on neljapäevane (N-P) ning selle aja sisse jääb 5-6 loengut/praktikumi.
 *Lisanduda võivad ka välitööd

Täienduskoolituse lõpetamine:
Kõikide moodulite läbimine;
 Iseseisva projektina praktilist restaureerimistööd sisaldava projekti ellu viimine;
 Enda valitud hoone hooldusraamatu koostamine;
 Lõputöö edukas kaitsmine.Õppemaks enne
20. oktoobrit registreerunutele 625 eurot
Täienduskoolituse õppekavale registreerimiseks täida palun järgmine vorm:

Email again:
Olen tutvunud SRIK Tartu ühenduse õppekorraldusega.