SRIK Tartu Ühendus on kümne tegevusaasta jooksul korraldanud peamiselt koolitusi ja nõustanud inimesi säästva renoveerimise küsimustes.

2014

Ilmus Vana maja erileht
Aleksandri 41 hoone juures toimusid koolitused kutsekoolide restaureerimiserialade õppuritele

Koolitused:

Ave Elken tutvustab Aleksandri 41 hoone ajalugu ning hoone kohta valminud uuringuid. Sellele järgneb puitakende restaureerimise koolitus 13. mail (Kersti Siim, Jüri Reemann).

2013

Toimub esimene avatud töökoja projekt

Projekt kestab maist juulini ja toimub Eesti Põllumajandusmuuseumis. Töökoda juhendavad muuseumi konservaatorid Joel Kõivistik ja Toomas Asi. Töökojas osales 18 inimest. Projekti toetas Tartu linn ja Kultuuriministeerium. Töökoja kasutamine oli tasuta.

Konsultatsioonid vanade majade omanikele

SRIK pakkus Tartu linna inimestele võimalust kutsuda spetsialist oma maja juurde ja saada nõu konkreetsete probleemide või küsimuste osas. Toimus 22 konsultatsiooni, nõuandjateks olid Jüri Reemann, Lea Täheväli-Stroh, Juta Vallikivi ja Reesi Sild. Konsultatsooni hinnaks oli kliendile 10 eurot, ülejäänud kulud katsid projekti toetajad Tartu linn ja Kultuuriministeerium.

Koolitused:
hoone mõõdistamise kursus 8. juuni (Lea Täheväli Stroh)
loeng "Ajaloolised ehitusstiilid Karlovas" 20. juunil (Mart Siilivask)
infopäev "Vana puumaja - õnn või õnnetus?" 13. mail (Tarvi Sits, Juta Vallikivi, Lea Täheväli Stroh, Preet Russak, Marko Männik, Tõnis Arjus)
Karlova interjöörimaalingute õhtu 15. veebruaril (Kristiina Ribelus)

2012

SRIK Tartu ühendus osaleb Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusel läbiviidavas projektis „Säästvad ajaloolised linnad: linnade kultuuripärand – kasulik kliimale“ ehk SuHiTo (Sustainable Historic Towns: Urban Heritage – Good for the Climate“). Projekti eesmärk on toetada ja tutvustada säästlikke ja heale kogemusele tuginevaid põhimõtteid kultuuripärandi juhtimisel arvestades üleilmset kliimamuutust ja üleskutset vähendada hoonestusest tulenevat ökoloogilist jalajälge ja energiatarvet. Projekt koondab partnereid Norrast, Rootsist, Soomest, Lätist ja Eestist. Eesti poolne partner on Muinsuskaitseamet koostöös Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendusega.

Projekti raames toimus 24. aprillil 2012 Tartus ka seminar, kus räägiti energiatõhususe nõuete kohandamisest ajaloolistele hoonetele.
Seminari põhiteemaks oli energiatõhususe nõuete rakendamise vajadus ja võimalused ajalooliste hoonete korrastamisel. Nii Eesti kui teised riigid seisavad küsimuste ees, kuidas vähendada tulevikus kliimamuutuste mõju ja kas selles on oma roll ka linnade ja ehitussektori poolt jäetaval ökoloogilisel jalajäljel. Sama oluline on mõelda, kas planeerimise meetmetega on võimalik kliimamuutuse mõju hoonetele tulevikus vähendada?
Frederica Miller rääkis linnaruumi jätkusuutlikkuse väljakutsetest lähtudes SuHiTo projekti jooksul kogutud materjalidest. Marte Boro tutvustas Norra kogemuste põhjal pärssivaid aspekte kultuuripärandi juhtimisel ja haldamisel. Soome kogemustest andis ülevaate Özlem Özer-Kemppainen Oulu Ülikoolist, tutvustades täpsemalt energiatõhususe normide rakendamisega kultuuripärandi korrastamisel seotud projekte ning strateegiaid. Rootsi riiklikku uurimisprogrammi ja projekte tutvustasid oma ettekandes energiatõhususest ja kultuuripärandist Petra Eriksson ja Anna Samuelsson Gotlandi ülikoolist ja Therese Sonehag Rootsi muinsuskaitseametist.

Koolitused:
töötoad "Keskkonnasõbralik ehitus palkmaja näitel" 30. ja 31. augustil (Jüri Reemann)
keeduvärvi valmistamise koolitus 28. juunil (Kati Männik)
loeng soojustamisest 30. mail (Lea Täheväli Stroh)
koolitus sepistest 15. mail (Alar Tamm)
puitmaja hooldamise õppepäev 14. mail (Jüri Reemann, Lea Täheväli Stroh)
loeng ökoehitusest 22. aprillil (Peeter Puna)
koolitus ajaloolistest pabertapeetidest 31 märtsil (Kristiina Ribelus)

2011

Koolitused:
lubi- ja savikrohvi töötuba 15. detsembril (Jüri Reemann)
töötuba "Akende restaureerimine" 30. novembril (Kalmer Lind)
"Interjöörimaalingud III" maailingute restaureerimise töötuba 26. novembril (Kristiina Ribelus)
kaheosaline koolitus "Puitmaja puitvoodriga" 23. ja 24. novembril Loeng ja praktiline osa (Jüri Reemann)
loeng "Maja hooldamine" 19. novembril (Lea Täheväli Stroh)
töötuba "Puitpõrandad ja -trepid" 19. novembril (Vahur Kõrbe)
"Interjöörimaalingud I" krohviparanduste ja pinna ette valmistamise töötuba 17. novembril (Jüri Reemann, Kristiina Ribelus)
"Interjöörimaalingud II" Heli Tuksami loeng ajaloolistest maalingutest interjööris ja nende taastamisest 15. novembril
koolitus "Küttekollete hooldus. Õige kütmine" 12. novembril (Koit Koppel)
töötuba "Looduslikud siseviimistlusvärvid: kaseiinvärv ja munaõlitempera" 7. novembril (Kati Männik, Reesi Soodla)
kaheosaline koolitus "Krohvitud puitmaja" 2. ja 5. novembril (Jüri Reemann)
uste restaureerimise koolitus 26.-27. veebruarini (Karin Kirtsi)

2010
Osalemine planeeringaruteludes

Avalik pöördumine seoses Tartu linnavolikogu 18.02.2010. a päevakorras oleva eelnõuga „Lina tänav 4, 6, 7, 8, 9, 11 ja Aleksandri 32 detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
Nimetatud krundil paikneb Tartu linnale kuulunud ajalooline haiglahoonete kompleks, endine Tartu linnahaigla (1835-1940). Kompleksi puithoonetest vanim, Lina tn. 8 pärineb 1830. aastatest ja on unikaalne kuna esindab ainsa säilinud näitena tänaseks praktiliselt hävinud Tartu puitklassitsismi. Hoonetekompleksi planeeris 1830. aastatel Tartu linnaehitusmeister G.F.W. Geist. 19. sajandi keskpaiku osa vanemaid haiglahooneid rekonstrueeriti, 20. sajandi algul rajati kaks uut hoonekorpust (arhitekt Arved Eichhorni projekti järgi). Hooneid ümbritseva aiakujunduse autoriks on peetud nimekat Riia aiaarhitekti Georg Kuphaldtit. Seega on tegemist arhitektuuriajaloolaste poolt hinnatud arhitektide loominguga. Tegemist on hästi säilinud ja kaunilt kujundatud ajaloolise hoonetekompleksiga, mis moodustab 2005. a. linna üldplaneeringuga moodustatud Aleksandri tänava miljööväärtusega hoonestusala tuumiku.
Koos Karlova seltsi, Supilinna seltsi ja Eesti rohelise liikumisega tegi SRIK Tartu ühendus järgmised ettepanekud:
1) Jätta detailplaneering otsuse eelnõus esitatud tingimustel algatamata, sealhulgas: mitte lubada Lina 8 hoone teisaldamist (eelnõu 3.2.4.), mitte lubada Aleksandri 32 hoonele juurde ja pealeehitamist (eelnõu p 3.2.3), mitte lubada Lina tn. 7 ja 9 kompleksi kuuluvate ajalooliste puithoonete ja Lina 11 kivihoone lammutamist ning nende asemele uue ärihoone rajamist (eelnõu p 3.2.5), mitte lubada suurepinnaliste parkimisalade rajamist haljastuse arvelt (vastavalt lisatud planeeringujoonisele);
2) Enne planeeringu algatamist tellida erapooletu ekspertiis tunnustatud restaureerimisala asjatundjalt.
3) Ettepaneku edasisel menetlemisel lähtuda Tartu linna üldplaneeringuga Aleksandri tänava miljööväärtusega hoonestusalale kehtestatud eesmärkidest ja nõuetest, kusjuures näha ette kõigi kompleksi kuuluvate ehitusajaloolise väärtusega puithoonete (Lina 4, 6, 8, 7, 9 ja 11 ning Aleksandri 32) säilitamine, kui erapooletu ekspertiis peab võimalikuks nende restaureerimist või miljööväärtusega hoonete taastamine esialgses mahus.

2009
Korraldasime mitmeid koolitusi:
17. oktoobril osalesime Tartu ehitusmessil seminariga "Kohtumine vana akna ja uksega" (Valdo Neerut)
19. märtsil oli meil tadelakti koolitus (OÜ Säästvad Ehituslahendused)
4. märtsil sai osaleda koolitusel "Hoone mõõdistamine ja uurimine" (Lea Täheväli-Stroh)
18. ja 21. veebruaril oli kahepäevane puitmööbli restaureerimise koolitus (Janno Jõe)

2008

Kredexi koolitussari
2008. a toimusid kümnes Eesti linnas tasuta koolitused elamute säästvast renoveerimisest, millest oodatakse osa võtma eelkõige miljööväärtuslike hoonete omanikke ja haldajaid, aga ka vanade majade ja säästva remondi huvilisi üldiselt. Tartu koolitussarja korraldas SRIK Tartu ühendus. Koolitustsükli läbiviimist toetas Krediidi ja Ekspordi Sihtasutus KredEx.
18. aprillil toimus miljööväärtuste teabepäev:
 • miljööväärtuslik ala (M.Siilivask),
 • hoone algupäraste ehisdetailide väärtuse ja restaureerimise
 • võimaluste hindamine, nende säilitamine (M. Siilivask),
 • riiklikud toetused KredExilt (H. Parve),
 • aiakujunduse ja maastikuarhitektuuri peamised põhimõtted (A.Alas),
 • juurde- ja ümberehituste planeerimine miljööaladel (M. Hiob),
 • elamupiirkondade traditsioonilised õuealad (M. Hiob)
Järgnesid loengud 19., 25. ja 26. aprillil järgmistel teemadel:
"Elamute säilitamine kultuuriväärtuse ja ehituspärandi aspektist"
"Seadusandlus"
"Elamu erinevate osade säätev renoveerimine, sh. majade soojustamine ja viimistlus. Fassaad, katus, vundament/kelder, trepikojad/trepid."
"Tehnosüsteemid"
"Traditsiooniliste materjalide kasutamine"

Muud koolitused:
10. oktoobril loeng palkehitusest (Ragner Lõbu, Andres Uus)
4. ja 5. oktoobril praktilised lubikrohvi töötoad (Jüri Reemann)
18. ja 19. juulil osalesime Restauraatorite Keskaja Kojaga Tartu Hansapäevadel töötubadega pilpatõmbamisest, tadelaktist, akna restaureerimisest, värvi eemaldamisest Speedheateriga. (Vahur Kõrbe, Mari Nuga, Valdo Neerut, Ott toomet, Lea Täheväli-Stroh)
7. mail oli Tartu SRIK-i külaliseks ja pidas avaliku loengu restaureerimise problemaatikast "Majatohtri" raamatu autor Panu Kaila Soomest
19. märtsil korraldas SRIK Tartu loengu vanade majade lisasoojustamisest (Lea Täheväli Stroh)

2007

Fotonäitus „Muutuv miljöö I. Karlova 1996-2006"

15. juulist - 20. augustini 2007 on Tartus Athena konverentsi- ja kultuurikeskuses avatud fotonäitus Karlova ajaloolisest hoonestusest ja miljööst.

Näituse ligi neljakümnel fotol on jäädvustatud unikaalset Karlova puitasumimeeleolu. Fotode autorid on fotograaf Kerly Ilves ja kunstiajaloolane Mart Siilivask.

Ajalooline Ees-Karlova on eriline selle poolest, et siin on koos väga suur hulk suhteliselt autentsena püsinud ühel ajajärgul ehitatud hoonestust. Viimaste aastate kinnisvarabuum ning moodsate ehitusmaterjalide tootjate reklaamisurve on negatiivselt mõjutanud ka Karlovat - märgata võib läbimõtlematut ja sobimatut ehitustegevust. Valisime näitusele fotosid nii võrdluse printsiibil – sama maja 10 aastat tagasi ja nüüd, kui ka meeleolukaid olustikufotosid.

Näitus on jätk Eesti Kultuurkapitali toetatud samanimelisele projektile. Eelmisel aastal loodi 10 aastat tagasi Mart Siilivase poolt Karlovas tehtud fotodest elektrooniline andmebaas ja sinna lisati ka Kerly Ilvese tehtud värsked jäädvustused samades paikades. Andmebaas on alates 2008. aasta kevadest kättesaadav kõigile huvilistele Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühenduse veebilehel. Samuti toetas fotode valmimist Kultuuriministeeriumi programm „Paneme kunsti levima!”.

Ehitushoolduse konsultatsioonid

2007. a. suvel said Tartu linna vanade majade omanikud küsida nõu ehitushoolduse kohta Eesti-Rootsi ehitushoolduse spetsialistilt Lea Täheväli-Strohilt.

Koolitused:
 • loeng hoonete niiskuskahjustustest 4. detsembril (Lea Täheväli-Stroh)
 • loeng puitmaja korrastamisest ja hooldamisest 8. novembril (Lea Täheväli-Stroh)
 • SRIK Tartu ja SRIK Viljandi suvelaager 4.-5. augustini 2007 Jassi talus. Laagri teemad: keeduvärvi keetmine, laastukatuse tegemine, akende restaureerimine ja puitmööbli restaureerimine.
 • koostöös Saviukumaja ja Säästvate Ehituslahendustega korraldasime “Savi kui traditsioonilise ehitusmaterjali käsitlemise koolituse” 14.-15. juulini 2007, toimusid loengud ja praktilised töötoad.
 • 13.-15. juulini osalesime Majatohtri töötoaga Tartu Hansapäevadel
 • arhitektuuriseminaril „Uushoonestuse sobitamine ajaloolisesse keskkonda” 27. juunil kõlasid ettekanded Lilian Hansarilt, Mart Siilivaselt, Pekka Hornamolt, 28. juunil arutelud (linna)arhitektidega, vaatlus objektidel.
 • teabepäeval "Muinsuskaitse ja miljööväärtus” 15. mail kõnelesid spetsialistid Muinsuskaitseametist ja Tartu linnavalitsuse kultuuriväärtuste teenistusest
 • 10. mail 2007 loeng "Niiskus vanades majades" (Targo Kalamees)
 • SRIK-i kaasabil toimus 27.-28. aprill 2007 koolitus lubimördi ja lubivärvi kasutamisest (Lea Täheväli-Stroh)
 • 19. mail osales SRIK Tartu Ühendus Karlova päevadel. Jagasime inimestele nõuandeid ja infomaterjale.
 • koostöös Tartu Keskonnahariduse Keskusega korraldasime 9.- 10. märtsil 2007 ökoehituse seminari. Teemad – keskkonnasõbralikud ehitusmaterjalid, ehitusmükoloogia, hoonete sisekliima. Väljasõit põhumajadesse, ökomajade tutvustus.
 • 2. märtsil toimus akende restaureerimise loeng-töötuba (Jaan Vali, Kalmer Lind)
 • kunsti- ja teavitusüritus „Vana akna väärtus” 2. veebruaril 2007 - vanadest akendest ehitati Tartu Raekoja platsile kompositsioon.

2006
SRIK-ide eestkostevõime tugevdamiseks

„Säästva Renoveerimise Infokeskuste teadlikkuse tõstmine ja oskuste arendamine osalemiseks ühiskondlikes otsustusprotsessides”, 2006. a. mai – 2008. a. jaanuar. Projekti läbiviimist toetas Balti-Ameerika Partnerlusprogramm 133 000 krooniga.
Projekti käigus arendasime piirkondlike SRIK-ide omavahelist suhtlemist, lõime selleks sobivaid kanaleid (SRIK-ide ühine veebileht). Samuti lõime uusi ning tõime uusi nüansse suhetesse (kohalike) sihtgruppidega. Toimus suur hulk koolitusi SRIK-ide liikmetele.

Koolitused:
14. oktoobril osalesime säästva renoveerimise töötoaga Põlva ökofestivalil „Rohelisem Elu”.
5.oktoobril tähistasime Euroopa Muinsuskaitsepäevi alapealkirjaga "Saabumise ja lahkumise paigad". Ekskursioon Tartu vaksalihoones, raamatu "Raudteearhitektuuri ajaloost ja säilitamisest" tutvustamine, ülevaade uuringust "Karlova ajalooline hoonestu 1995-2006".
28. septembril koolitus traditsioonilistest krohvitüüpidest. Lisaks savi- ja lubikrohvi tutvustamisele tuleb põgusalt juttu ka põhumajade ehitamisest (Kermo Jürmann)
15.-17. juulill sai Majatohtri töötoas küsida nõuandeid meistritelt, tutvuda infomaterjalidega ning soovi korral ka oma käed saviseks teha! Majatohtri kauplus on müügiks kaasa võtnud restaureerimisalast kirjandust ja veidi ka looduslikke viimistlusvahendeid.
10. juunil loeng puitmajade soojustamisest säästva eluviisi päeva raames (Targo Kalamees).
24. aprillil  loeng "Traditsioonilised värvid. Ülevaade ajaloost ja kasutamisest" (Heli Tuksam)
Aprillis jagasime ka infomaterjale ja nõuandeid 2006. a. Supilinna päevade ajal.
7. aprillil seminar "Linaõlivärv". Linaõlil baseeruvatest sise- ja välisvärvidest räägib restauraator ja värvitootja Teet Otstavel Soomest. Seminaril tuleb põgusalt juttu ka akende restaureerimise põhitõdedest.


Koostööprojekt "Väärtuslik vana maja"

Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus osales koostööpartnerina EL Läänemeremaade programmi INTERREG III A projektis „Väärtuslik vana maja”; 2006. kevad - 2007. sügis.

Projekti eesmärk on Eesti ja Soome muinsuskaitset ja traditsioonilisi ehitusi ja ehitustavasid väärtustavate mittetulundusühingute koostöövõrgustiku moodustamine ja omavaheliste koostöösidemete tugevdamine.
Projekti käigus luuakse Soome kogemusi ja praktilisi teadmisi kajastav infotuba Tallinna SRIK-i majja ja Eesti kogemusi kajastav infokeskus Soome Billnasi. Suur roll on projektis teavitusmaterjalidel - luuakse ühine kodulehekülg, mis on seotud partnerorganisatsioonide kodulehtedega ning antakse ühiselt välja kaks traditsiooniliste hoonete hoidmist ja korrastamist kajastavat infolehte. Lisaks toimuvad projekti jooksul kolm restaureerimislaagrit ja -seminari Eestis ning kaks Soomes. Projekti tulemustest tehakse kokkuvõte 2007. a. sügisel rahvusvahelisel konverentsil Eestis, Tallinnas.
 2005
Koolitused:
2. novembril  koolitus küttesüsteemide hooldamisest (Vahur Kuhlberg, Aarne Kangur)
Akende restaureerimise loeng ja töötuba 27. oktoobril (Jaan Vali, Kalmer Lind)
20. oktoobril koolitus soojustamisest. Kuidas pääseda "renoveerimisest" - näpunäiteid ajalooliste hoonete sesoonseks hooldamiseks ja korrastamiseks (Mart Siilivask). Vanadele majadele sobivatest soojustamisviisid (Jaan Miljan ja Villu Leppik)
1.-3. juulini praktilised töötoad Hansapäevadel: traditsioonilised värvid, ukse ja akna restaureerimine, krohvimine lubimördiga, seenkahjustused.
11. mai loeng savikrohvist. Samas toimub ka krohvimise praktiline töötuba (Tõnu Mauring)
5. mail toimub  loeng puitpõrandatest ja nende hooldamisest (Aavo Ossip)
23. aprillil  loeng puitelamu ehituskonstruktsioonidest (Jaan Miljan, Villu Leppik). Loengule järgneb praktiline vaatlus Supilinnas.
16. aprillil  savikrohvi loeng (Raivo Mändma, Kermo Jürmannilt, Jaak Järvekülg)
Praktilised töötoad linaõlivärvist 9. aprillil ja kaseiinvärvist 10. aprillil (Jüri Kuusmann)

2004


Koolitus „Vana aken ilusaks”

22. oktoobril 2004 loengud ajaloolaselt Olev Suuderilt „Aken läbi aja” ja Tarmo-Andre Elvistolt „Vana akna korrastamisest. Miks ja kuidas?”.

23. oktoobril praktilised töötoad Restaureerijate Ühenduse liikmete Vello Trelli ja Indrek Värvi juhendamisel.